Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Güncelleme Tarihi: 29/01/2018

Dr.Denizhan TÜRKMEN (2301)


ŞUBE PERSONELİ
Hamit IŞIKALP (Tabip) 
Yasemin GÖÇER (Ebe) 
Erol KETENCİ (Sağlık Memuru) 
Gülümser KETENCİ
Gönül ÇELİK (Hemşire) 
Rasim ARSLAN (V.H.K.İ) 
Saniye SIRALI (V.H.K.İ Sözleşmeli)
Kadir İŞLEK (V.H.K.İ)

Tel : 0282 258 2301 - 2215 - 2216 - 2277
E-mail : tekirdag.acilsaglik@saglik.gov.tr

Görevlerimiz


1. Hastane öncesi acil sağlık hizmetleri alanında il genelinde sağlık hizmetlerini planlamak ve yürütülmesini sağlamak,
2. Hastane öncesi acil sağlık hizmetleri ile ilgili birimlerin faaliyetlerini izlemek, denetlemek ve değerlendirmek,
3. İl genelindeki tüm ambulansların ruhsatlandırma ve denetim iş ve işlemlerini yapmak,
4. İl genelindeki ilk yardım eğitimleri ve sınavlarını organize etmek ve bununla ilgili ilk yardım eğitim merkezlerinin ruhsatlandırılması ve denetimlerini yapmak,
5. İl içinde meydana gelen afetlerde ve acil durumlardaki acil sağlık hizmetlerini ilgili tüm taraflarla işbirliği ve koordinasyon içinde sağlamak,
6. Yurtdışında meydana gelen afetlerde ve acil durumlarda Bakanlığın talimatı doğrultusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde sağlık ve insanî yardım faaliyetlerine katılmak,
7. Acil sağlık hizmetlerinin sunumunda ihtiyaç duyulacak haberleşme, ilaç, tıbbî ve teknik malzemelere yönelik planlama, tedarik, dağıtım ve depolama faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak,
8. Toplumun ilkyardım bilgi ve becerisinin geliştirilmesi amacıyla gerekli eğitim faaliyetlerini planlamak ve yürütmek,
9. Görev ve sorumluluk alanı ile ilgili personelin yetiştirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde eğitim programı hazırlamak ve uygulamak,
10. Bakanlığın izni ile tatbikat organizasyonları yapmak, ulusal ve uluslararası tatbikatlara katılmak,
11. Hastane acil servisleri ile 112 acil sağlık hizmetlerinin entegre çalışmalarını koordine etmek, denetlemek,
12. Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak,
13. Afet ve acil durumlarda sunulacak sağlık hizmetlerini planlamak, koordine etmek ve yürütmek,
14. Hastanelerin, hastane afet ve acil durum planlarını (HAP) hazırlamasına yönelik eğitim, koordinasyon ve tatbikatların denetlenerek gerçekleştirilmesini sağlamak,
15. Meydana gelen afet ve acil durumlarda tıbbî kurtarma ve sağlık hizmetlerini ilgili tüm taraflarla işbirliği ve koordinasyon içinde sağlamak,
16. Yurt içinde ve yurt dışında meydana gelen afet ve acil durumlar ile insani yardım faaliyetlerinde sunulacak sağlık hizmetlerine ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde katılmak,
17. Afet ve acil durumlarda sağlık hizmetlerinin sunumunda ihtiyaç duyulacak haberleşme, ilaç, tıbbî ve teknik malzemelere yönelik planlama, tedarik, dağıtım ve depolama faaliyetlerini yürütmek,
18. Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddelere bağlı sağlık tehditlerine yönelik hazırlık ve cevap geliştirilmesi amacıyla gerekli organizasyonu sağlamak,
19. Görev ve sorumluluk alanı ile ilgili personelin yetiştirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde eğitim programı hazırlamak ve uygulamak,
20. Bakanlığın izni ile tatbikat organizasyonları yapmak, ulusal ve uluslararası tatbikatlara katılmak,
21. Bakanlık tarafından izin verilen illerde ve/veya afet ve acil durumlarda il sağlık afet koordinasyon merkezinin (İLSAKOM) kurulmasını ve işletilmesini sağlamak,
22. Ulusal medikal kurtarma ekiplerinin (UMKE) oluşturulmasını, işletilmesini ve gerekli araç, donanım ve malzeme teminini sağlamak,
23. UMKE personelinin eğitim, tatbikat ve faaliyetlerini planlamak, gerçekleştirmek ve raporlamak,
24. İl sağlık afet planlarının hazırlanmasını ve uygulanmasını koordine etmek,
25. Görev alanına giren konulara ilişkin denetimlerde sağlık hizmetleri denetim şubesi/sağlık hizmetleri denetim birimi ile koordineli çalışmak,
26. İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Mevzuatımız
Acil sağlik hizmetleri yönetmeliği tıklayınız.
Acil sertifika program yönergesi tıklayınız.
İlçe Sağlık Müdürlüğü EBYS Eğitimi tıklayınız.
UMKE yönergesi tıklayınız.
Yönetim idari şema tıklayınız.

Dökümanlarımız
1- 10 yıllık çalışmalarımız tıklayınız.
2-Ambulans Günlük Bakım Formu için tıklayınız.
3-Ambulans kayıt formu için tıklayınız.
4-Ambulans Kaza Algoritması için tıklayınız.
5-Ambulans Kazası Kayıt Formu için tıklayınız.
6-Aylık İstasyon Çalışma Formu için tıklayınız.
7-Olağandışı Durum Formu için tıklayınız.
8-SB Temel İlkyardım Uygulamaları Kitabı 2011 için tıklayınız.
9-İzin İsteği ve Onay Formu için tıklayınız.
10-İLSAP Hazırlama Kılavuzu Aralık 2012 için tıklayınız.