Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü

Güncelleme Tarihi: 25/01/2018

Tolga ATASEVER 


ŞUBE PERSONELİ
Tevhide TEKİN (Şef)
Özlem ÖZLÜ (V.H.K:İ) (8896)
Nagihan KARAKAYA AY (V.H.K:İ) (8896)
Burcu MUTLU (V.H.K:İ)
Banu KURT (Hemşire) (8515)
Gülcan KIVANÇ (Ebe) (8515)
Aziz AYER (V.H.K.İ) (8818)
Fikri DEMİR (Memur) (8818)
Mustafa ÜLKÜ (Konsolide) (8839)
Rahmi DİRİK Ambar (8838)
Emine MUTLU (V.H.K.İ) (8814)
Nazmi Bilici (V.H.K.İ) (8813)
Mustafa YILDIZ (Tıbbı Sekreter) (8812)
Recep TİRAKİ (Hizmetli) (8829)
Elif YİĞİT (Büro Personeli) (8832)
Mehmet TAŞKIN (Teknisyen) (8836)
Özkan DURAN (Memur) (8000)
Figen TOSUNSÖZ (Hizmetli) (8001)
Rafet BALAMUR (Tekniker) (8836)
Mustafa ÜLKER (Şöför) (8833)
Seyit MUTLU (Şöför) (8833)
Hasan MOZAKOĞULU (Hizmetli) (8855)
Ayşenur İNCİ (Hizmetli)
İlknur ÇAKIR (Hizmetli)
Güllüzar YAŞAR (Hizmetli)
Kadir DEMİRTAŞ (Hizmetli)
Ömer KURKUTLU (Hizmetli)
Tülin MALKOÇ (Güv. Görevlisi) (8835)
Hakan TURGUT (Güv. Görevlisi) (8835)
Emin SAYLIK (Güv. Görevlisi) (8835)
Raif URAL (Güv. Görevlisi) (8835)
Zafer BAKAN (Hizmetli)
Ahmet ÖZDEMİR (Hizmetli)
Osman BULUT (Şoför) (8835)
Avni DAĞLAR (Şoför) (8835)

Tel : 0282 258 22 50
E-mail : tekirdag.imis@saglik.gov.trMEVZUATIMIZ


5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu için tıklayınız..
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu için tıklayınız..GÖREVLERİMİZ


1. Bakanlığın ve bağlı kuruluşların hizmetlerinde kullanılacak binalar için belirlenen ihtiyaç programlarına uygun olarak mühendislik hizmetlerini yürütmek, projelerini hazırlamak veya hazırlatmak,
2. Gerektiğinde Bakanlık ve bağlı kuruluşların inşaatlarının kontrollüğünü yapmak veya yaptırmak,
3. Bakanlığın ihtiyaç duyduğu taşınmazların kamulaştırma işlemlerini yürütmek,
4. İlde Bakanlığın ve bağlı kuruluşların hizmetlerinde kullanılacak binaların ön veya tam proje ile inşaat ihalelerini yapmak ve bu hizmetler için müşavirlik hizmeti satın almak,
5. İlde sağlık yapılarının mimarisini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak,
6. İl Sağlık Müdürlüğüne ait taşınmazlara ilişkin işlemleri yürütmek ve koordinasyonunu sağlamak,
7. Bakanlığa ait tesislerin bakım ve onarımları için gerekli olan keşif özetlerinin temini ve zamanında Bakanlığa ulaşmasını sağlamak,
8. Bakanlığa ait taşınmazların envanter kayıtlarının ve icmal cetvellerinin tutulması, her türlü işlemlerinin yürütülmesi ile imar plan tadilat tekliflerine görüş vermek,
9. Yatırım programına teklif edilen projeler için arsa temin edilmesi ve söz konusu taşınmazlarla ilgili gerekli işlemlerin yaptırılması,
10. Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlükleri, TOKİ, İÖİ, YİKOP tarafından yaptırılan sağlık yatırımlarının son kullanıcı kurumlarca teslim alınması süreçlerini koordine etmek, devir teslim işlerini yürütmek,
11. Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünce görevlendirildiği durumlarda kontrollük hizmetlerini yürütmek,
12. Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünce görevlendirildiği durumlarda geçici ve kesin kabul heyetlerinde bulunmak,
13. 5018 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, kiralama ve satın alma işlerini yürütmek, temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısınma, onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri yapmak veya yaptırmak,
14. Müdürlüğün taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek,
15. Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,
16. İdari işlerle ilgili hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu konuda diğer resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak,
17. Bakanlığa ait tesislerin bakım ve onarımları için gerekli olan keşif özetlerinin temini ve zamanında Bakanlığa ulaşmasını sağlamak,
18. Kuruluşlara ait araç, gereç ve motorlu taşıtlar ile Bakanlığa ait bina, arsa ve tesislerin envanter kayıtlarını tutmak ve bu konuda merkezle işbirliğini sağlamak,
19. Müdürlüğe ait araç, gereç ve motorlu taşıtların envanter kayıtlarını tutmak, planlamak, yürütmek ve bu konuda merkez teşkilat ile işbirliğini sağlamak,
20. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili iş ve işlemlerinin koordinasyonunu sağlamak,
21. İl düzeyinde malî kaynaklarının geliştirilmesi, etkili ve verimli bir şekilde kullanılması yönünde araştırmalar yapmak veya yaptırmak ve gerekli tedbirleri almak,
22. Mali işlerle ilgili hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu konuda diğer resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak,
23. Bakanlığa bağlı sağlık kuruluşlarının tüketim maddeleri (sarf malzemeleri, yakacak, akaryakıt, vb.) ile tıbbi cihaz, malzeme ve demirbaşların sağlanmasını tek elden planlayarak yürütmek,
24. Bakanlığa bağlı sağlık kuruluşların yıllık ödenek ihtiyaçlarını belirleyerek bütçe hazırlığı için zamanında Bakanlığa ulaştırılmasını sağlamak,
25. Sağlık kurum ve kuruluşlarına ait taşınır hesaplarının, İl Konsolide Görevlileri ve Taşınır Kayıt Kontrol Yetkililerince doğru olarak zamanında yapılmasını sağlamak,
26. İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.


DÖKÜMANLARIMIZ


1- Akaryakıt Sarf Formları için tıklayınız..