overlay

Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesi


ACİL VE AFETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

1-ŞUBE TANIMI

663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 02 Kasım 2011 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı ile Bağlı Kuruluşları yeniden yapılandırılmıştır. Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının teşkilat, görev, yetki ve sorumluluklarının düzenlenmesi ile ilgili yönerge gereği, şube müdürlükleri birim adları ve görev tanımları belirlenmiştir.

a) Görevlerimiz

1. Hastane öncesi acil sağlık hizmetleri alanında il genelinde sağlık hizmetlerini planlamak ve yürütmek.

2. Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerine ait birimleri kurmak ve işletmek, gerektiğinde hastane acil servisleri ile entegre etmek, ilgili birimlerin faaliyetlerini izlemek, değerlendirmek, hasta nakil ve sevk koordinasyonunu sağlamak.

3. Kara ambulanslarının Bakanlığın izni doğrultusunda temin, tahsis, sevk ve idaresini sağlamak.

4. İl içinde meydana gelen afetlerde ve acil durumlardaki acil sağlık hizmetlerini ilgili tüm taraflarla işbirliği ve koordinasyon içinde sağlamak.

5. Yurtdışında meydana gelen afetlerde ve acil durumlarda Bakanlığın talimatı doğrultusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde sağlık ve insanî yardım faaliyetlerine katılmak.

6. Acil sağlık hizmetlerinin sunumunda ihtiyaç duyulacak haberleşme, ilaç, tıbbî ve teknik malzemelere yönelik planlama, tedarik, dağıtım ve depolama faaliyetlerini yürütmek.

7. Toplumun ilkyardım bilgi ve becerisinin geliştirilmesi amacıyla gerekli eğitim faaliyetlerini planlamak ve yürütmek.

8. Görev ve sorumluluk alanı ile ilgili personelin yetiştirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde eğitim programı hazırlamak ve uygulamak.

9. Bakanlığın izni ile tatbikat organizasyonları yapmak, ulusal ve uluslararası tatbikatlara katılmak.

10. Hastane acil servisleri ile 112 acil sağlık hizmetlerinin entegre çalışmalarını koordine etmek, denetlemek.

11. Afetlerde sunulacak sağlık hizmetlerini planlamak ve yürütmek.

12. Hastanelerin afet planlarını hazırlamasına yönelik eğitim ve koordinasyonu sağlamak ve hastane afet planlarının uygulanmasını denetlemek.

13. Meydana gelen afetlerde; tıbbî kurtarma ve sağlık hizmetlerini ilgili tüm taraflarla işbirliği ve koordinasyon içinde sağlamak.

14. Afetlerde ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri ile işbirliğiiçinde sağlık ve insanî yardım faaliyetlerine katılmak.

15. Afetlerde sağlık hizmetlerinin sunumunda ihtiyaç duyulacak haberleşme, ilaç, tıbbî ve teknik malzemelere yönelik planlama, tedarik, dağıtım ve depolama faaliyetlerini yürütmek.

16. Tehlikeli kimyasal ve biyolojik maddelere bağlı sağlık tehditlerine yönelik hazırlık ve cevap geliştirilmesi amacıyla gerekli organizasyonu sağlamak.

17. Görev ve sorumluluk alanı ile ilgili personelin yetiştirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde eğitim programı hazırlamak ve uygulamak.

18. Bakanlığın izni ile tatbikat organizasyonları yapmak, ulusal ve uluslararası tatbikatlara katılmak.

19. Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak.

20. İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

b) Şube Yapısı

İl Sağlık Md. Yrd.

Şube Müdürü :

Şube Çalışanları  :

Dr. Evrim CANLI

Dr. Selma ŞENER

Ebe Yasemin GÖÇER

Sağ. Mem. Erol KETENCİ(U.M.K.E. Sorumlusu)

Hemşire Gönül ÇELİK

A.T.T. Pınar ÇİÇEK

V.H.K.İ Kadir İŞLEK

Memur Rasim ARSLAN

Söz.Per. Saniye SIRALI

Söz. Per. Emine ERGÜL

Afet Birim Sorumlusu  Dr.Hamit IŞIKALP

İl Ambulas Servisi Başhekimi  :

Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları : 29 Adet

c) Kadro Ve Personel Durumu

Mevcut durumda;

3 Tabip, 1 Hemşire, 1 Ebe, 1 Acil Tıp Teknisyeni, 1 Sağlık Memuru, 1 V.H.K.İ, 1 Memur, 2 Sözleşmeli Personelden oluşmaktadır.

Şubemize bağlı olarak çalışmakta olan İl Ambulans Servisi Başhekimliğimiz bünyesinde görev yapan toplam 299 sağlık personelimiz ve 51 sürücümüzle 365 gün, 24 saat aralıksız olarak Acil Sağlık Hizmeti verilmektedir. 1 Komuta Kontrol Merkezimiz, 27 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonumuz ve olağan dışı durumlarda görev yapabilecek 106 UMKE üyemizle; İlimiz bünyesindeki Acil Sağlık Hizmetleri Organizasyonu sağlanmaktadır.

 

                     İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ PERSONEL DAĞILIM CETVELİ

 

DOKTOR

AABT

ATT

ŞOFÖR

HEMŞİRE

HİZMETLİ

BAŞHEKİMLİK

0

0

11

4

1

2

KKM

8+4

3

28

0

0

1

SÜLEYMANPAŞA 1 NOLU ASHİ

4

0

5

3

0

0

SÜLEYMANPAŞA 2 NOLU ASHİ

1

0

5

3

0

0

SÜLEYMANPAŞA 3 NOLU ASHİ

0

3

5

2

1

0

SÜLEYMANPAŞA 4 NOLU ASHİ

0

4

7

1

0

0

SÜLEYMANPAŞA 5 NOLU ASHİ

0

3

5

4

0

0

SÜLEYMANPAŞA 6 NOLU ASHİ

0

0

0

0

0

0

SÜLEYMANPAŞA 7 NOLU ASHİ

0

5

6

0

0

0

ÇORLU 1 NOLU ASHİ

2

2

5

2

0

0

ÇORLU 2 NOLU ASHİ

0

3

5

4

0

0

ÇORLU 3 NOLU ASHİ

0

3

7

1

0

0

ÇORLU 4 NOLU ASHİ

0

4

6

0

0

0

ÇORLU 5 NOLU ASHİ

4

0

6

0

0

0

ÇORLU 6 NOLU ASHİ

0

3

9

0

0

0

ERGENE 1 NOLU ASHİ

0

4

8

0

0

0

ERGENE 2 NOLU ASHİ

0

4

6

0

0

0

ÇERKEZKÖY 1 NOLU ASHİ

3

0

10

2

0

0

ÇERKEZKÖY 2 NOLU ASHİ

0

4

8

0

0

0

ÇERKEZKÖY 3 NOLU ASHİ

0

0

0

0

0

0

ÇERKEZKÖY 5 NOLU ASHİ

0

6

8

2

0

0

KAPAKLI 1 NOLU ASHİ

0

3

6

4

0

0

KAPAKLI 2 NOLU ASHİ

0

4

2

4

0

0

SARAY 1 NOLU ASHİ

0

2

7

2

0

0

MURATLI 1 NOLU ASHİ

0

2

7

4

0

0

HAYRABOLU 1 NOLU ASHİ

0

1

6

4

0

0

MARMARAEREĞLİSİ 1 NOLU ASHİ

0

2

7

1

0

0

MALKARA 1 NOLU ASHİ

0

2

11

2

0

1

MALKARA 2 NOLU ASHİ

DEVL.

HAS.

DEV

HAS.

DEVL.

HAS.

ŞARKÖY 1 NOLU ASHİ

DEVL.

HAS.

DEV

HAS.

DEVL.

HAS.

ŞARKÖY 2 NOLU ASHİ

0

1

7

2

0

0

TOPLAM

26

68

203

51

2

4

d) Şubemize bağlı hizmet binaları

İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve 112 Komuta Kontrol Merkezimiz aynı bina içerisinde hizmet vermektedir. Merkez(Süleymanpaşa) ve İlçelerimizde bulunan 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarımız ile  24 saat süresince hizmet verilmektedir.Ayrıca İl Ambulans Servisi Başhekimliği hizmet binası dışında, 1 adet de afet deposu binamız bulunmaktadır.

e) Lojistik

Yoğun Bakım(Obez) ve zorlu iklim şartlarında kullanılmak üzere donatılmış Kar Paletli Ambulaslarımızın da dahil olduğu toplam 49 adet Ambulansımız ile İlimizin Acil Sağlık Hizmetleri sağlanmaktadır. Ayrıca olağan dışı durumlarda ildeki tüm ambulanslar acil sağlık hizmeti verilmesi amacıyla göreve dahil edilmektedir.

Afetlerde kullanılmak üzere Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi kurtarma aracı : 2 adet.

Afetlerde kullanılmak üzere afet deposunda bulunan kişisel koruyucular ve tıbbi malzemeler, teçhizat durumu:

Mobil jeneratörlü ışık kulesi, seyyar jeneratör, tünel çadır, dome çadır, kare çadır,U.M.K.E. acil müdahale çantası, yeter miktarda tıbbi malzeme, teçhizat.

ASKOM/AFET HİZMETLERİ

Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu Toplantısı(ASKOM) : İlimiz genelindeki tüm hastanelerin acil servisleri ile İl Ambulans Servisi arasındaki koordinasyon ve hizmet standartlarını belirlemek üzere hastanelerde oluşturulan Hasta Sevk Değerlendirme ve Denetleme Komisyonunlarınca her ay düzenli olarak hasta sevkleri değerlendirilerek Müdürlüğümüze gönderilmekte, şubemize bildirimi yapılan konular tarafımızca değerlendirilerek sistem içerisinde düzeltilmesi düşünülen hususları düzenleme ve uygunsuz sevklerin önüne geçilmesi amacıyla her ay düzenli olarak "Hasta Sevk Denetleme ve Değerlendirme Toplantısı" ve Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu Toplantısı yapılmaktadır.

İL SAĞLIK AFET PLANI

Bakanlığımızca oluşturulan İl Sağlık Afet Planı Kılavuzu(İL-SAP) kapsamında İlimiz Sağlık Afet planının hazırlanması için paydaş kurumlarla Şubemiz koordinasyonunda periyodik toplantılar yapılmakta olup, hazırlanan planların Ulusal Afet Planına entegrasyonu sağlanmaktadır.

HASTANE AFET PLANI

İL-SAP(İl Sağlık Afet Planı) bünyesinde hastaneler tarafından hazırlanan hastane afet planları güncellenerek şubemize gönderilmektedir. Gönderilen planların İL-SAP' a uyumlu olması ve afet planlarının standart hale getirilmesi amacıyla, afet planları dosyalarının incelenmesi, hastane afet planı masa başı ve uygulama tatbikatlarının denetlenmesi Şubemiz tarafından koordine edilmektedir.

TAHLİYE PLANI

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü(AFAD) tarafından kurumlardan talep edilen "Tahliye Planları" nın güncellenerek teslim edilmesi ve düzenli tahliye tatbikatının yapılması Şubemiz tarafından koordine edilmektedir.