İç Kontrol Nedir
25 Mart 2021

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 55. Maddesinde İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin;

• Etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini,

• Varlık ve kaynakların korunmasını,

• Muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını,

• Malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan;

Organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünüdür." 

 

İç Kontrolün amacı;  kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini, kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini, her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini, karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini, varlıkların kötüye kullanılması ve israfın önlenmesi ile kayıplara karşı korunmasını, sağlamaktır. 

Detaylı bilgi için sunumu inceleyebilirsiniz.


Kamuda İç Kontrol (Tıklayınız)